Magyar Nosztalgia- és Hobbijármű Regiszter adatkezelési szabályzata

Jelen szabályzat a Magyar Nosztalgia- és Hobbijármű Regiszter korlátolt felelősségű társaság - a továbbiakban MNHJR - ügyfeleivel, a regiszter tagjaival - a továbbiakban tag(ok) - valamint munkavállalóival, vele megbízásos jogviszonyban álló, azzal rendelkező személyekkel kapcsolatos adatok kezelését szabályozza, és kizárólag magánszemélyekre vonatkozik. Nem vonatkozik olyan tagokra, akik jogi személyiséggel rendelkeznek. Továbbá nem vonatkozik szerződéses partnerekre, megbízottakra, alvállalkozókra, teljesítési segédekre.

Az adatkezelés területi hatálya: Magyarország területe. Az MNHJR Magyarország területén kívül nem fejt ki semmilyen tevékenységet.

Az MNHJR egyáltalán nem kezel különleges személyes adatokat. (vallási, politikai, szexuális irányultsági, egészségügyi, büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó stb. adatokat)

Az MNHJR a tagjainak egyes személyes adatait kezeli az alábbiak szerint: név, állandó cím, levelezési (Posta) cím, anyja neve, születési hely, születési ideje, e-mail címe, mobiltelefon száma, gyermekei születési éve, személyi igazolvány száma, kiállításának dátuma. Az adatkezelés célja az MNHJR fő tevékenységének megfelelő kockázatértékelést a járművek üzemeltetője esetében elvégezze.

Az MNHJR állandó munkaviszonyos munkavállalóinak egyes személyes adatait kezeli az alábbiak szerint: név, levelezési (Posta) cím, anyja neve, születési hely, születési idő, e-mail címe, mobiltelefon száma, adóazonosító jele, TAJ száma, bankszámla száma. 

Az MNHJR eseti megbízásos jogviszonyban lévő munkavállalóinak egyes személyes adatait kezeli az alábbiak szerint: név, levelezési (Posta) cím, anyja neve, születési hely, születési ideje, e-mail címe, mobiltelefon száma, adóazonosító jele, TAJ száma, bankszámla száma. 

Az MNHJR a tagjainak tulajdonában lévő járművek egyes adatait vagy a jármű üzemben tartással összefüggő egyéb adatokat köztük személyes jellegű adatokat kezeli - mely adatok közül némely adatok azért számítanak személyes adatnak, mert belőlük a tulajdonos személyére lehet egyértelműen következtetni. Ilyen pl. kiemelten a forgalmi rendszám. További adatokat a tagok járműveiről azért kezel, hogy a fő tevékenységének megfelelő kockázatértékelést a járművek, és üzembantartóik esetében elvégezze. További ilyen adatok: a tag tulajdonában lévő gépkocsi gyártmánya, típusa, évjárata, színe, alvázszáma, motorszáma, önsúlya, összsúlya, teljesítménye, hengerűrtartalma, első forgalomba helyezésének időpontja, első magyarországi forgalomba helyezésének időpontja, hajtóanyaga, környezetvédelmi besorolása, jármű fajtája, járműkísérő okmányának száma (forgalmi engedély, törzskönyv, egyéb igazolás a jármű adatairól), szállítható személyek száma, teherbírása, jármű biztosítási előzményének szerződésszáma, biztosítójának megnevezése, bonus/malus besorolása, várható km futása belföldön, váható km futása külföldön, jármű tárolásának módja, járművet vezető személyek életkora, járművet vezető személyek száma. A jármű és az üzembentartó biztosítási előzményének adatait, díjfizetési gyakoriság, díjfizetési mód, GFB szerződéssel rendelkezés kezdetének időpontja, járművel okozott kárelőzménye, vezetői engedélyének megszerzése, vezetői engedély érvényes kategóriá(k), vezetői engedélyének száma, a járműről készült digitális vagy papír alapú fényképek.

Egyéb személyes adatot az MNHJR tagságától, munkavállalóitól, megbízásos jogviszonnyal rendelkező munkavállalóitól nem kér, egyéb adatot nem kezel.

Olyan magánszemélyektől, akik nem tagjai az MNHJR-nek, de térítés ellenében igénybe veszik az MNHJR szolgáltatásait, a számviteli szabályok betartásával minden esetben névre szóló számlát állít ki. Ennek során birtokába jutott adatokat a bizonylati fegyelem betartásával jogszabályon alapuló módon és ideig tárolja. Amennyiben az MNHJR szolgáltatást igénybe vevő a programokon részvételéhez nem szükséges későbbi személyazonosítás, az MNHJR részéről egysoros nyugta kerül kiállításra, mely személyes adatot nem tartalmaz.

Olyan magánszemélyek, akik az MNHJR elérhetőségein érdeklődés, információ kérés, információ közlés végett telefonon veszik fel a kapcsolatot az MNHJR-rel, és hívószámuk kijelzéséhez hozzájárultak a saját szolgáltatójuknál, tudomásul veszik, hogy az MNHJR a "beérkezett hívások" listájában számaik megjelennek. Az MNHJR beérkezett hívásokról külön mentést, adatrögzítést a telefonszámok vonatkozásában nem készít, azok az MNHJR által használt telefon típusától, kapacitásától függően a készülékben maradnak, majd onnan automatikusan a készülék által törlődnek. Az MNHJR semmilyen automatikus visszahívást, későbbi telefonos jelentkezést, figyelmeztetést nem vállal, mivel a híváslista adatait nem kezeli, egyben kijelenti, hogy a híváslistában lévő számokat külön nem törli. Azok idővel, és a beérkezett újabb hívások fogadásával automatikusan törlődnek. Az MNHJR a részére és az általa intézett bejövő és kimenő hívásokat nem rögzíti, azokról hangfelvételt nem készít.

Olyan magánszemélyek. akik az MNHJR elérhetőségeire e-mailben küldenek üzenetet, egyben tudomásul veszik, hogy a leveleiket a levélben adott megbízások, kérdések, azok megválaszolása, illetve az azokkal kapcsolatos intézkedések indokoltságának utólagos bizonyíthatósága érdekében mentésre kerülnek. Az e-mailekre kizárólag csak az abban feltett kérdéseikre vonatkozó válaszokat küldjük. Semmilyen más célra nem használjuk, de nem is töröljük.

Fentiekre tekintettel az MNHJR részére bármilyen megbízás, kérés, adatváltozás bejelentése kizárólag írásban történhet.

Fentiek alapján az MNHJR a szabályozás szempontjából adatkezelőnek minősül.

Az MNHJR adatfeldolgozó szerepe, az adatkezelés során a kockázatértékelés elvégzését követően a jármű minősítés eredményét az MNHJR az azt elfogadó biztosítótársasághoz továbbítja, nevesül az Allianz Hungária Zrt.-hez. Az adatfeldolgozás során továbbított adatok: jármű tulajdonosa neve, jármű üzembentartója neve, jármű rendszáma, jármű gyártmánya, jármű típusa, járműfajta, gyártási éve, teljesítménye, alvázszáma, hengerűrtartalma, öntömege, össztömege. Ezen adatokból személyes adat a tag jármű tulajdonos vagy üzembentartó neve, illetve olyan személyes jellegű adat, amelyből a jármű tulajdonos vagy üzembentartó személye megállapítható bizonyos esetekben, a jármű forgalmi rendszáma.

Az MNHJR az általa kezelt adatokat a partner biztosítótársaságon kívül más harmadik fél részére nem továbbítja, kivéve a törvény által nevesített, és néhány szerződéses kötelezettségből eredő eseteket.

Törvény által előírt és szabályozott esetek:
Rendőrségi, ügyészségi, bírósági, egyéb hatósági megkeresések.

- az MNHJR tagság-szolgáltatási díjat az MNHJR sárga készpénzátutalási megbízáson szedi be. Ennek nyomdai munkái során a tag neve, címe, mint személyes adat megadásra kerül a csekket megszemélyesítő nyomda részére.
-A tagsági kártya névre szóló elkészítéséhez a kártyát gyártó cég részére az MNHJR tag neve átadásra kerül a kártya megszemélyesítése céljából.
-A klubtagság révén elérhető vásárlási és szolgáltatási kedvezmények visszavonása esetén, különös tekintettel a klubtagsághoz köthető kedvezményes gépjármű felelősségbiztosítást igénybe vevő klubtagok tagságának meg nem fizetése esetén a biztosítótársaság felé jelzi, hogy mely tagok az MNHJR szolgáltatási díja nem rendezett, így nem jogosultak a kedvezményre. Ennek során kizárólag az MNHJR tag - aki ebben az esetben, mint a jármű üzembentartója szerepel - nevét, születési helyét, anyja nevét, és az általa üzembentartóként üzemeltetett az MNHJR regisztrált járműve rendszámát küldi meg. 

A tagi, munkavállalói, megbízásos viszony létesítése szempontjából kért adatok megadása, rögzítése minden estben az érintett magánszemély hozzájárulásával, szolgáltatásra irányuló megrendelés létesítésével, munkaviszony létesítésével, vagy megbízási jogviszony létesítésével jogszabályon alapuló módon és célból történik.

A személyes adatok kezelése tagok esetében időbeli hatály vonatkozásában a tagság létesítésétől a tagság törléséig terjed. Az MNHJR felé tartozást felhalmozó tagok adatait az MNHJR a tartozás rendezéséig kezeli.

A személyes adatok kezelése munkavállalók, megbízásosok esetében a törvényi előírásoknak megfelelően történik a törvényben meghatározott ideig, és módon. (Munka Törvénykönyve, Számviteli Törvény, Adózás Rendjéről Szóló Törvény)

Az adatkezeléshez hozzájárulást az érintett magánszemélyek önkéntesen teszik, az konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelmű és félreérthetetlen. Az érintett hozzájárulása írásban történik, és nem vonatkozik a nem leírt, illetve nem nevesített esetekre.

A nem nevesített esetek közül legfontosabb a hírlevélre feliratkozás, melyhez a tagsági jogviszony létesítése nem elegendő. A hírlevélre feliratkozást a tag, munkavállaló, megbízott, vagy bármely más magánszemély, de akár jogi személy külön elektronikus, erre rendszeresített online felületen végezheti el, és amelyre külön szabályok vonatkoznak.

Az MNHJR hírlevélre feliratkozáshoz az alábbi adatok szükségesek:

E-mail cím:
Név:
Elektronikus megerősítés a tájékoztatás elolvasását követően.
A hírlevélre feliratkozást kizárólag elektronikus úton lehet kérni.

A személyes adatokon az MNHJR által adatkezelés és adatfeldolgozás során végzett műveletek, az adatok tárolásának leírása, módja, helye:

-gyűjtés
-rögzítés - papír alapon - elektronikusan
-rendszerezés
-tárolás - papír alapon - elektronikusan
-lekérdezés
-betekintés
-továbbítás
-törlés
-megsemmisítés

Az adatok tárolásának helye: Bp. 1084 Német u. 23. az MNHJR székhelye.

Papír alapon, az MNHJR által használt szekrényben és polcokon. A tárolás helye el van különítve az ügyféltértől, így az nem hozzáférhető az irodai látogatói, ügyfelei számára.

Az elektronikus adatok tárolása az MNHJR számítógépén, továbbá az MNHJR által bérelt www.kedvezmenyesbiztositas.hu domainhez tartozó bérelt tárhelyen, illetve a hozzá tartozó levelező szerveren történik. A szerver tárhely ftp illetve a levelező szerver SMTP illetve POP3 hozzáférései jelszóval védettek. Azokat csak és kizárólag az arra jogosult munkavállalók, megbízottak, és az egyesület hivatalos képviseletét ellátó személyek ismerhetik.

Az adatok törlését kérheti minden olyan magánszemély, aki az MNHJR (már) nem áll tagsági viszonyban, nem tartozik felé, és az MNHJR-rel kapcsolatban semmilyen igénnyel nem lép fel, az igényérvényesítés minden módjáról írásban lemond.

Az MNHJR mindent elkövet az ú.n. adatvédelmi incidens elkerülése érdekében. Az általa kezelt adatokat jelszóval vagy fizikai korláttal védetten, zártan tárolja.

Az MNHJR adatvédelmi kockázatba sorolása alacsony, a természetes személyek jogaira és szabadságára nézve.

Az MNHJR adatvédelmi nyilvántartása:

Az adatkezelésért felelős vezető neve: Szepes Gábor ügyvezető
Adatkezelő neve: Kövesdi Viktória
Elérhetőség: info@mnhjr.hu - 06309488841

Bp. 2018.05.25.

Jelen adatkezelési szabályzat az alábbi rendelet hatályba lépésével készült:

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE - GDPR
(2016. április 27.)
a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)


(EGT-vonatkozású szöveg)


https://www.adatvedelmirendelet.hu/a-rendelet-szovege/